آرای وحدت رویه

کاربر گرامی؛ شما می توانید در این بخش دسترسی به لیست کامل آرای وحدت رویه داشته باشید.

رأی وحدت رویه شماره 842

مقدمه جلسه هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1402‏/15 ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ 26‏/۱۰‏/1402 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم

رأی وحدت رویه شماره 841

مقدمه جلسه هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1402‏/13 ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ 21‏/۰۹‏/1402 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم

رأی وحدت رویه شماره 840

مقدمه جلسه هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1402‏/11 ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ 21‏/۰۹‏/1402 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان

رأی وحدت رویه شماره 839

مقدمه  جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۲‏/۱۲ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴‏/۰۹‏/۱۴۰۲ به ریاست حجت‌‌الاسلام و المسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم

رأی وحدت رویه شماره 838

مقدمه جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 10‏/1402 ساعت 8 روز سه‌شنبه ، مورخ 16‏/08‏/1402 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری،

رأی وحدت رویه شماره 837

مقدمه جلسه هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۲‏/۸ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ 04‏/۰۷‏/1402 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم

رأی وحدت رویه شماره 836

مقدمه جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۲‏/۷ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورخ ۲۸‏/۰۶‏/۱۴۰۲ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس

رأی وحدت رویه شماره 835

مقدمه جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۲‏/۶ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورخ ۲۸‏/۰۶‏/۱۴۰۲ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محّمدجعفر منتظری،

رأی وحدت رویه شماره 834

مقدمه جلسه هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویۀ ردیف 1402‏/5  ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ 24‏/۰۵‏/1402 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان

رأی وحدت رویه شماره 833

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 1402‏/4  ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ 27‏/04‏/1402 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم،

رأی وحدت رویه شماره 832

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 1402‏/3 ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ 30‏/۰۳‏/1402 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم،

رأی وحدت رویه شماره 831

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۲‏/۱۴۰۲ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ 02‏/۰۳‏/1402 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم،

رأی وحدت رویه شماره 830

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ شمارۀ ۱‏/۱۴۰۲ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ 15‏/۱‏/۱۴۰۲ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۹

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 1401/13 ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ 1401/12/16 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۸

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 1401/12 ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ 1401/۱۱/11 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی

رای وحدت‌ رویه شماره ۸۲۷

رای وحدت‌ رویه شماره ۸۲۷ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۹ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/۱۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه،

رأی وحدت رویه شماره 826

مقدمه  جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۰ .۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی

رای وحدت رويه شماره 825

مقدمه    جلسه هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹ .۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ 1401/07/26 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد

رأی وحدت رویه شماره 824

مقدمه  جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۸ .۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی

رأی وحدت رویه شماره 823

مقدمه  جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۷ .۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی

رأی وحدت رویه شماره 822

مقدمه  جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۵ .۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای

رأی وحدت رویه شماره 821

مقدمه  جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۴.۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم،

رأی وحدت رویه شماره 820

مقدمه  جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۴۰۱ .۲ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی

رأی وحدت رویه شماره 819

مقدمه  جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۴۰۱ .۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی

رأی وحدت رویه شمارۀ 818

مقدمه  جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۴۰۰ .۷۲ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی

رأی وحدت رویه شماره 817

مقدمه  جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۴۰۰ .۶۴ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی

رأی وحدت رویه شماره 816

مقدمه  جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۴۰۰ .۵۴ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌ شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ به ‌ریاست حجت‌ الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای

رأی وحدت رویه شماره 815

مقدمه  جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۴۶.۱۴۰۰ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم،

رأی وحدت رویه شماره 814

مقدمه  جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۳۰.۱۴۰۰ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم،

رأی وحدت رویه شماره 813

مقدمه  جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۲۹.۱۴۰۰ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم،

رأی وحدت رویه شماره 812

مقدمه  جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۳.۱۴۰۰ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم،

رأی وحدت رویه شماره 811

مقدمه  جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۴۰۰ .۱۰ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی

رأی وحدت رویه شماره 810

مقدمه  جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۷۳.۹۹ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌ شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی

رأی وحدت رویه شماره 809

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی كشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 1400 .1 ساعت 30 :8 روز سه‌ شنبه، مورخ 17 /1 /1400 به ‌ریاست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین

رأی وحدت رویه شماره 808

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۷۲.۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین مختاری، معاون

رأی وحدت رویه شماره 807

مقدمه  جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۶۸.۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی

رأی وحدت رویۀ شماره 806

مقدمه  جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۶۳.۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی

رأی وحدت رویه شماره 805

مقدمه  جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۶۲.۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی

رأی وحدت رویه شماره 804

مقدمه  جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۵۸.۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ به ‌ریاست حجت‌ الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید

رأی وحدت رویه شماره 803

مقدمه  جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۴۳.۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی

رأی وحدت رویه شماره 802

مقدمه  جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۴۲.۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/09/۱۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد

رأی وحدت رویه شماره 801

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۴۰.۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/07/۲۲ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی

رأی وحدت رویه شماره 800

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۳۹.۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی

رأی وحدت رویه شماره 799

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۹ .۳۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ 1399/07/15 به ‌ریاست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید

رأی وحدت رویه شماره 798

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۹ .۳۶ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ 1399/07/15 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد

رأی وحدت رویه شماره 797

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۹ .۲۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ 1399/07/08 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید

رأی وحدت رویه شماره 796

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۹ .۳۴ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ 1399/07/01 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید

رأی وحدت رویه شماره 795

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۹ .۲۴ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ 1399/06/18 به ‌ریاست حجت الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای

رأی وحدت رویه شماره 794

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۹.۲۲ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ 1399/05/21 به ‌ریاست حجت الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید

رأی وحدت رویه شماره 793

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی كشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 15.99 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1399/05/14، به ‌ریاست حجت ‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید

رأی وحدت رویه شماره 792

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۹ .۱۳ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ 1399/04/24 به ‌ریاست حجت الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای

رأی وحدت رویه شماره 791

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۹ .۱۲ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ 1399/04/17 به ‌ریاست حجت الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای

رأی وحدت رویه شماره 790

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی كشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 11.99، رأس ساعت 30: 8 روز سه‌شنبه، مورخ 1399/04/10 به ‌ریاست حجت الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای

رأی وحدت رویه شماره 789

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۰.۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای سید احمد

رأی وحدت رویه شماره 788

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 9.99 رأس ساعت 30 :8 روز سه‌شنبه مورخ 27 /3 /1399 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب

رأی وحدت رویه شماره 787

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۸ .۵۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 1398/10/24 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای سید

رأی وحدت رویه شماره 786

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۸ .۵۶ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 1398/10/24 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین

رأی وحدت رویه شمارۀ 785

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 52.98 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای سید احمد

رأی وحدت رویه شماره 784

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 51.98 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای سید احمد

رأی وحدت رویه شماره 783

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 50.98 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای سید احمد

رأی وحدت رویه شماره 782

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 11.98 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای سید احمد

رأی وحدت رویه شماره 781

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 36.98 در ساعت۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی

رأی وحدت رویه شماره 780

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۳ .۲۸ در ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ به ‌ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین جناب آقای سید

رأی وحدت رویه شماره 779

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۴. ۲۷ در ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ به ‌ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین جناب آقای سید

رأی وحدت رویه شماره 778

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۲۰.۹۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد

رأی وحدت رویه شماره 777

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروند‌ۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۰.۹۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای سید احمد

رأی وحدت رویه شماره 776

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروند‌ۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۰.۹۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ به ‌ریاست حجت‌ الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای سید

رأی وحدت رویه شماره 775

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروند‌ۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۷ .۷۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین

رأی وحدت رویه شماره 774

مقدمه جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروند‌ۀ وحدت رویۀ ردیف ۷۹.۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ به ریاست ‌حجت‌الاسلام ‌و المسلمین جناب آقای حسین مختاری،

رأی وحدت رویه شماره 773

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پروند‌ۀ وحدت رویۀ ردیف ۵۷.۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین

رأی وحدت رویه شماره 772

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پروند‌ۀ وحدت رویۀ ردیف ۵۶.۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین

رأی وحدت رویه شماره 771

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروند‌ۀ وحدت رویۀ ردیف ۲۵.۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی،

رأی وحدت رویه شماره 770

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 97 .19 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 26 /4 /1397 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب

رأی وحدت رویه شماره 769

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۸.۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی،

رأی وحدت رویه شماره 768

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۷ .۳ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 1397/01/21 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین

رأی وحدت رویه شماره 767

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۷ .۱ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 1397/01/21 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین

رأی وحدت رویه شماره 766

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 57.96 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ  1396/11/17 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی،

رأی وحدت رویه شماره 765

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 42.96 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 1396/08/30 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی،

رأی وحدت رویه شماره 764

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 39.96 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 1396/08/09 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی،

رأی وحدت رویه شماره 763

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 16.96 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 1396/08/09 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی،

رأی وحدت رویه شماره 762

 مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 31.96 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی،

رأی وحدت رویه شماره 761

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 24.96 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 1396/08/02 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی،

رأی وحدت رویۀ شمارۀ 760

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 18.96 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 1396/04/20 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی،

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۹

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۶ /15 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 1396/4/20 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین

رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۵۸

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۶ /13 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳/4/1396 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین

رأی وحدت‌ رویه شماره 757

مقدمه جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 95 /48 در ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 29/1/1396 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و ‌المسلمین جناب آقای

رأی وحدت ‌رویۀ شمارۀ ۷۵۶

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 95 /۴۶ رأس ساعت۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 14/10/1395 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین

رأی وحدت‌ رویه شماره 755

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 95 /39 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 14/10/1395 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای

رأی وحدت رویه شماره 754

مقدمه جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروند‌‌‌ۀ وحدت رویۀ ردیف 95/38 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 25/۰۸/1395 به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی،

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۳

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۵/۱۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 2/۶/1395 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین

رأی وحدت‌ رویه شماره 752

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 95/16 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 2/6/1395 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین

رأی وحدت رویۀ شمارۀ 751

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 95/12 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 5/5/1395 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 94/۳۲ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 5/5/1395 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام ‌‌و المسلمین جناب آقای حسین

رأی وحدت‌ رویه شماره 749

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 94/34 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 24/1/1395 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۴۸

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۴/25 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 24/1/1395 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین

رأی وحدت رویه شماره 747

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 94/38 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 29/10/1394 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین

رأی وحدت رویه شماره 746

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 94/37 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 29/10/1394 به ریاست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین

رأی وحدت رویه شماره 745

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 94/18 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 26/8/1394 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین

رأی وحدت رویه شماره 744

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 94/30 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 19/8/1394 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین

رأی وحدت رویه شماره 743

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 94/22 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 5/8/1394 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین

رأی وحدت رویه شماره 742

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 94/12 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 6/5/1394 به ریاست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۴/۷ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین

رأی وحدت رویه شماره 740

مقدمه جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 94/1 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 18/1/1394 به ریاست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۳/۴۵ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین

رأی وحدت رویه شماره 737

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 93/38 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 11/9/1393 به ریاست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین

رأی وحدت رویه شماره 736

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 93/39 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 4/9/1393 به ریاست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین

رأی وحدت رویه شماره 735

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 93/35 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 20/8/1393 به ریاست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین

رأی وحدت رویه شماره 734

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 93/31 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 22/7/1393 به ریاست حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای

رأی وحدت رویه شماره 733

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 93/30 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 15/7/1393 به ریاست حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای

رأی وحدت رویه شماره 732

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 91/14 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 19/1/1393 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان

رأی وحدت رویه شماره 731

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 92/21 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 28/8/1392 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی ‌گرکانی، رئیس دیوان‌

رأی وحدت رویه شماره 730

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۸۹/۵۴ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی، رئیس

رأی وحدت رویه شماره 729

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 91/21 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 1/12/1391 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان‌

رأی وحدت رویه شماره 728

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 89/29 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 28/9/1391 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان

رأی وحدت رویه شماره 727

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور درمورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 91/7 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 21/9/1391 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی

رأی وحدت رویه شماره 726

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌رویۀ ردیف 86/29 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 27/4/1391 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی

رأی وحدت رویه شماره 725

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 89/46 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 20/4/1391 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی‌ گرکانی، رئیس دیوان

رأی وحدت رویه شماره 724

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 86/36 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 22/1/1391 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی‌ گرکانی، رئیس دیوان

رأی وحدت رویه شماره 723

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 90/12 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 27/10/1390 به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی، رئیس

رأی وحدت رویه شماره 722

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 85/52 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 13/10/1390 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان

رأی وحدت رویه شماره 721

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 86/14 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 21/4/1390 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان

رأی وحدت رویه شماره 720

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 89/47 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 3/3/1390 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی‌ گرکانی، رئیس دیوان

رأی وحدت رویه شماره 719

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 89/6 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 20/2/1390 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی‌گرکانی، رئیس دیوان عالی

رأی وحدت رویه شماره 718

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 89/18 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 13/2/1390 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی‌گرکانی، رئیس دیوان عالی

رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 717

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 87/20 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 6/2/1390 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی‌گرکانی، رئیس دیوان عالی

رأی وحدت رویه شماره 716

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 89/7 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 20/7/1389 به ریاست حضرت آیت‌ الله احمد محسنی‌ گرکانی، رئیس

رأی وحدت رویه شماره 715

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 88/14 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 24/1/1389 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی‌ گرکانی، رئیس دیوان‌

رأی وحدت ‌رویه شماره 713

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 88/16 وحدت‌ رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌‌شنبه مورخ 15/10/1388 به ریاست حضرت‌ آیت‌ الله محسنی‌ گرکانی، رئیس

رأی وحدت رویه شماره 710

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 87/22 وحدت‌ رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌‌شنبه مورخ 18/1/1388 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس دیوان‌ عالی

رأی وحدت رویه شماره 709

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 86/28 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 1/11/1387 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی

رأی وحدت‌ رویه شماره 708

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 87/3 وحدت ‌رویه، رأس ساعت 10 بامداد روز سه‌‌شنبه مورخ 22/5/1387 به ریاست حضرت آیت‌‌الله مفید، رئیس دیوان‌ عالی

رأی وحدت رویه شماره 707

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 86/27 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 21/12/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی

رأی وحدت رویه شماره 706

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 86/12 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 1/8/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی

رأی وحدت ‌رویه شماره 705

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 86/4 وحدت ‌رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 1/8/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی

رأی وحدت ‌رویه شماره 704

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان ‌عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 85/49 وحدت ‌رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 24/7/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس دیوان‌ عالی

رأی وحدت‌ رویه شماره 703

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 85/9 وحدت‌ رویه، رأس ‏ساعت 9 بامداد روز سه‌‌شنبه مورخ 9/5/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس ‏دیوان‌ عالی

رأی وحدت‌ رویه شماره 702

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 84/46 وحدت‌ رویه، ‏رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 2/5/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، ‏رئیس دیوان‌ عالی

رأی وحدت رویه شماره 700

مقدمه ‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 85/39 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 12/4/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی

رأی وحدت رویه شماره 699

الف: مقدمه جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 85/8 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 1386/3/22 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس دیوان

رأی وحدت رویه شماره 698

مقدمه جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 85‏/10 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 21‏/1‏/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی

رأی وحدت رویه شماره 697

مقدمه جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 15‏/85 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 24‏/11‏/1385 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی

رأی وحدت رویه شماره 696

  بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید (دامت برکاته)، ریاست محترم دیوان عالی کشور با سلام و تحیت، به استحضار می‌رساند؛ ‌مـعاون قضایی و رئیس شعبۀ پنجم دادگاه عمومی

رأی وحدت رویه شماره 694

بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت‌­الله مفید (دامت برکاته) ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً معروض می‌دارد؛ طبق گزارش شمارۀ 573 مورخ 27‏/4‏/1385 معاون محترم دادستان عمومی و

رأی وحدت رویه شماره 692

بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت‌­الله مفید (دامت برکاته) ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراما؛ آقای رئیس اجرای احکام محاکم انقلاب اسلامی کرمانشاه به شرح نامۀ 79‏/2460‏/2462‏/د- 13‏/12‏/1379، با ارسال

رأی وحدت رویه شماره 691

بسمه تعالی حضرت آیت الله مفید (دامت برکاته) ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور با سلام و تحیت به استحضار می‌رساند؛ مسئول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ھمدان

رأی وحدت رویه شماره 690

بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید (دامت برکاته) ریاست محترم دیوان عالی کشور به استحضار می‎رساند؛ دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران با ارسال نامۀ شمارۀ 83‏/30427‏/20 مورخ 21‏/9‏/1383

رأی وحدت رویه شماره 689

بسمه ‌تعالی محضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید (دامت برکاته) ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً معروض می‌دارد؛ از شعب بیست و هفتم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در

رأی وحدت رویه شماره 688

بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید (دامت برکاته) ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً؛ بر اساس گزارش مورخ 6‏/5‏/1383 ریاست شعبۀ سوم دادگاه عمومی کرمانشاه از شعب سوم و

رأی وحدت رویه شماره 687

بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت‌­الله مفید (دامت برکاته) ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش 84‏/150 ک – 27‏/12‏/1384 دادگاه کیفری استان همدان، از شعب

رأی وحدت رویه شماره 686

بسمه تعالی حضرت آیت ­الله مفید (دامت برکاته) ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً معروض می‌دارد؛ در استنباط از تبصرۀ یک الحاقی مورخ 28‏/7‏/1381 مادۀ 20 قانون تشکیل

رأی وحدت رویه شماره 685

بسمه تعالی حضرت آیت ­الله مفید دامت برکاته ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به عرض عالی می­ رساند براساس گزارش مورخ 8‏/3‏/1382 دادرس محترم شعبه پنجم دادگاه

رأی وحدت رویه شماره 684

مقدمه جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف  12‏/80 وحدت رویه، رأس ساعت  9بامداد روز سه‌شنبه مورخه  4‏/11‏/ 1384 به ریاست حضرت آیت‌اللّه مفید رئیس دیوان عالی

رأی وحدت رویه شماره 683

بسمه تعالی حضرت آیت اللّه مفید (دامت برکاته) ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً گزارش واصله از دادستانی محترم کل کشور در رابطه با اختلاف نظر بین شعبه 4 و

رأی وحدت رویه شماره 682

بسمه تعالی حضرت آیت الله مفید (دامت برکاته) ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً گزارش واصله از دادستانی محترم کل کشور در رابطه با اختلاف استنباط قضات محترم از اصل

رأی وحدت رویه شماره 681

بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت‌‎الله محمدی گیلانی (دامت برکاته) ریاست محترم دیوان عالی کشور با احترام، به استحضار می‌رساند:آقای مدیرکل منابع طبیعی خراسان با ارسال نامه شماره 3‏/42348 ـ

رأی وحدت رویه شماره 680

محضر مبارک حضرت آیت الله مفید (دامت برکاته) ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش 11‏/81‏/5829-30‏/10‏/1381 معاون محترم دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران در قسمت نظارت بر امور

رأی وحدت رویه شماره 679

بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت ­الله مفید (دامت برکاته) ریاست محترم دیوان عالی کشور با سلام و تحیت به استحضار می­ رساند: معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب مشهد

رأی وحدت رویه شماره 678

بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت الله مفید (دامت برکاته) ریاست محترم دیوان عالی کشور باسلام و تحیت به استحضار می‌رساند: اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال

رأی وحدت رویه شماره 677

بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور با سلام و تحیت به استحضار می‌رساند: قائم مقام رئیس کل دادگستری استان اصفهان با

رأی وحدت رویه شماره 676

بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت­ الله مفید (دامت برکاته) ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً، معروض می­ دارد: از شعب بیست و هشتم و سی و سوم

رأی وحدت رویه شماره 675

بسمه تعالی محضرمبارک حضرت آیت الله مفید (دامت برکاته) ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً مـعروض می دارد: طبق گزارش 17401ـ 15‏/11‏/1382 ریاست محترم نهاد قوه قضائیه که

رأی وحدت رویه شماره 674

بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور با سلام و تحیت: به استحضار می­ رساند: قائم مقام رئیس کل دادگستری

رأی وحدت رویه شماره 673

بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت­ الله مفید دامت برکاته ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً حسب گزارش منضم به نامه 84‏/82‏/14-637‏/4‏/1373 شعبه اول دادگاه عمومی سیب و

رأی وحدت رویه شماره 672

بسمه‎ تعالی محضرمبارک حضرت ‎آیت الله مفید (دامت ‎برکاته) ریاست معظم دیوان عالی کشور با احترام، به عرض عالی ‎می‌رساند: به دلالت گزارش مورخ 10‏/۶‏/1382 آقای رئیس محترم شعبه سوم

رأی وحدت رویه شماره 671

بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت الله مفید (دامت برکاته) ریاست معظم دیوان عالی کشور با احترام معروض می‌دارد: حسب گزارش 822/79-1379/12/6 معاون محترم سازمان قضایی نیروهای مسلح، از شعب

رأی وحدت رویه شماره 670

بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت‌الله (مفید دامت برکاته) ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌‎رساند: براساس گـزارش 1465‏/16‏/81ـ 28‏/5‏/1382  رئیـس محترم شعبه شانزدهم دادگاه عمومی

رأی وحدت رویه شماره 669

بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت الله مفید (دامت برکاته) ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور با احترام، معروض می‌دارد: دادرس محترم شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان طی نامه

رأی وحدت رویه شماره 668

رای وبسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت الله مفید (دامت برکاته) ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور با احترام خاطر عالی را مستحضر می‌دارد: براساس گزارش شماره 639‏/ الف

رأی وحدت رویه شماره 667

بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت الله محمدی گیلانی (دامت برکاته) ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: در خصوص جایگاه قضایی دادسرای نظامی نسبت به

رأی وحدت رویه شماره 666

بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت الله محمدی گیلانی (دامت برکاته) ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور با احترام ، به استحضار می‌رساند : به حکایت گزارش مورخ 23‏/2‏/1382

رأی وحدت رویه شماره 665

بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی (دامت برکاته) ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراما به عرض می‌رساند: پس از صدور رای وحدت رویۀ «236»[1] – 7‏/7‏/1381

رأی وحدت رویه شماره 664

بسمه تعالی حضرت آیت الله محمدی گیلانی (دامت برکاته) ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً معروض می‌دارد، براساس گزارش شماره 153 مورخ 16‏/4‏/1382 ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل در

رأی وحدت رویه شماره 663

بسمه تعالی حضرت آیت الله محمدی گیلانی (دامت برکاته)  ریاست محترم دیوان عالی کشور با احترام معروض می‌دارد: براساس گزارش واصله که در تاریخ 1382/4/17 به شماره 13557 در دفتر

رأی وحدت رویه شماره 662

بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت الله محمدی گیلانی (دامت برکاته) ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور با احترام، به استحضار عالی می‌رساند: براساس گزارش 1- 18‏/1‏/1382 رئیس محترم

رأی وحدت رویه شماره 661

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور حضرت آیت الله محمدی گیلانی با سلام احتراما، به استحضار می‌رساند: معاون محترم دادستان نظامی تهران طی نامه شماره 81‏/س196‏/‏/ک5‏/‏/د اعلام

رأی وحدت رویه شماره 660

بسمه تعالی حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند در استنباط از مقررات ذیل مادۀ 28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و

رأی وحدت رویه شماره 659

بسمه تعالی حضرت آیت الله گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور به استحضار می‌رساند: قائم مقام محترم رئیس دادگستری کل استان اصفهان با ارسال پرونده‌ای که حاوی دو رای متفاوت

رأی وحدت رویه شماره 658

بسمه تعالی هیئت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور احتراماً به عرض می‌رساند: مدیر کل ثبت احوال استان خراسان طی نامه شماره 19‏/1‏/71150 مورخ 26‏/4‏/1380 تصویر دو فقره دادنامه شماره 17‏/320 مورخ

رأی وحدت رویه شماره 657

بسمه تعالی حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند آقای رئیس حوزه قضائی بخش ورزقان به شرح

رأی وحدت رویه شماره 656

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور سلام علیکم : احتراماً معاون دادستان نظامی تهران به شرح نامه شماره 4056‏/د‏/ک 38 مورخ 22‏/5‏/1380 با ارسال دادنامه شماره 140

رأی وحدت رویه شماره 655

بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً معاون محترم قضایی دادگستری استان خراسان طی مشروحه شماره 595‏/ ح–8‏/3‏/1380 با ارسال تصویر آراء صادره از شعب 22 و 29 دیوان‌عالی

رأی وحدت رویه شماره 654

بسمه تعالی حضرت آیت ­الله محمد حمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراما به استحضار می­رساند: آقای معاون دادستان نظامی استان فارس طی نامه مورخ 9‏/3‏/1379 به عنوان حضرت

رای وحدت رویه شماره 653

بسمه تعالی تجدیدنظر خواهی از ناحیه دادیار دادسرای نظامی احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، آقای معاون دادستان نظامی استان سیستان و بلوچستان به شرح نامه 76‏/3341‏/12‏/78‏/ک 38-431 مورخ 20‏/3‏/1379 به

رأی وحدت رویه شماره 652

بسمه تعالی حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور سلام علیکم : احتراماً به استحضار می‌رساند اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال دو دادنامه

رأی وحدت رویه شماره 651

بسمه تعالی حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور سلام علیکم : احتراماً به عرض می‌رساند، آقای قائم مقام رئیس کل دادگستری استان گلستان طی نامه شماره

رأی وحدت رویه شماره 649

بسمه تعالی ‌حضرت آیت ا… محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور ‌با عرض سلام : احتراما به استحضار عالی می‌رساند آقای رئیس دادگستری شهرستان سواد کوه با ارسال دو پرونده

رأی وحدت رویه شماره 648

بسمه تعالی حضرت آیت الله محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می‌رساند از شعب محترم یازدهم و سی و چهارم دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره 647

بسمه تعالی حضرت آیت اله محمد گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور با عرض سلام و تحیت احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: آقای رئیس کل دادگستری استان قم به شرح

رأی وحدت رویه شماره 646

بسمه تعالی ‌حضرت آیت اله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان‌عالی کشور ‌احتراماًبه استحضار می‌رساند :‌سرپرست محترم دانشگاه گیلان طی شرحی به شماره ۱۱-۳۷۹۲-16‏/3‏/77 به عنوان حضرت آیت اللّه مقتدائی دادستان‌

رأی وحدت رویه شماره 645

بسمه تعالی حضرت آیت اله محمد گیلانی ریاست محترم دیوان‌عالی کشور ‌با عرض سلام و تحیت: احتراماًبه استحضار عالی می‌رساند: در تاریخ 25‏/1‏/78 آقای رئیس دادگستری شهرستان سربند طی شرحی

رأی وحدت رویه شماره 644

بسمه تعالی حضرت آیت اله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان‌عالی کشور ‌باعرض سلام و تحیت : احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: درتاریخ 22‏/6‏/78 آقای دادرس علی البدل دادگاه انقلاب اسلامی

رای وحدت رویه شماره 643

بسمه تعالی حضرت آیت اله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌با عرض سلام : احتراماً به استحضار عالی می‌رساند :‌ آقای محمدرضا فهیمی از طرف رئیس هیئت مدیره

رأی وحدت رویه شماره 642

بسمه تعالی تکلیف دادگاه به صدو‌ر حکم به جزای نقدی به جای مجازات حبس کمتر از نود و یک رو‌ز احتراماً به استحضار می‌رساند: در تاریخ 25‏/7‏/1377 رییس دادگاه عمومی

رأی وحدت رویه شماره 641

بسمه تعالی تعقیب کیفری صادرکننده چک احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: در تاریخ 13‏/10‏/1377 قائم‌مقام رییس کل دادگستری استان تهران طی شرحی به عنوان حضرت آیت‌ا… مقتدایی دادستان محترم کل

رأی وحدت رویه شماره 640

‌بسمه تعالی حضرت آیت اله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌با عرض سلام احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: آقای داودپور وکیل دادگستری طی شرحی به عنوان حضرت آیت

رأی وحدت رویه شماره 639

بسمه تعالی ‌حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌با عرض سلام و تحیت : احتراماً به استحضار عالی می‌رساند : ‌در تاریخ 17‏/12‏/77 سرپرست مجتمع قضائی

رأی وحدت رویه شماره 638

بسمه تعالی احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، آقای قاضی اجرای احکام کیفری دادگستری بناب طی شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور با ارسال دو فقره پرو‌نده‌های 77‌‌ـ‌ج 1183 و

رأی وحدت رویه شماره 637

بسمه تعالی احتراماً به استحضار می‌رساند: جناب آقای سلطانی نژاد دادیار محترم دادسرای دیوان‌عالی کشور طی شرحی که به شماره 1139 مورخ 15‏/4‏/1376 ثبت شده در این دادسرا به عنوان

رأی وحدت رویه شماره 636

بسمه تعالی احتراماً به استحضار می‌رساند: در تاریخ 5‏/7‏/77 آقای شهردار اصفهان طی شرحی به عنوان حضرت آیت‌ا… مقتدایی دادستان محترم کل کشور به پیوست تصویر چندین فقره آراء صادره

رأی وحدت رویه شماره 635

بسمه تعالی حضرت آیت ا… محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند :‌ آقای جانشین سرپرست اجرای احکام مرکز طی شرحی به عنوان اینجانب با ارسال

رأی وحدت رویه شماره 634

بسمه تعالی حضرت آیت ا…‌محمد گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور دامت افاضاته با عرض سلام: احتراماً به استحضار عالی می‌رساند : ‌آقای رئیس دادگستری شهرستان مشگین شهر طی شرحی

رأی وحدت رویه شماره 633

بسمه تعالی احتراماً به استحضار می‌رساند، در تاریخ 17‏‏‏/6‏‏‏/77 آقای صادقی دادیار دادسرای دیوان‌عالی کشور طی شرحی به پیوست تصویر آراء صادره از شعب دو‌م و بیستم دادگاه‌های عمومی تهران

رأی وحدت رویه شماره 632

بسمه تعالی احتراماً: آقای رییس دادگستری شهرستان بندر ترکمن طی شرحی به شماره 2460‏/1 مورخ 19‏/6‏/1375 از طریق دفتر آن دادگستری جهت طرح در هیئت عمومی به دیوان‌عالی محترم کشور

رأی وحدت رویه شماره 631

بسمه تعالی ‌احتراماً در تاریخ 14‏/8‏/76 معاون قضائی دادگستری استان خراسان طی شرحی به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور با ارسال فتوکپی دوفقره ‌آراء شماره 240‏/12 – 23‏/6‏/76

رأی وحدت رویه شماره 630

بسمه تعالی ‌با عرض سلام : احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رییس شعبه چهارم دادگاه عمومی هشتگرد طی شرحی به عنوان حضرت آیت الله مقتدایی دادستان محترم کل‌کشور به پیوست

رأی وحدت رویه شماره 629

بسمه تعالی نظر به اینکه از سوی شعب پانزده و بیست و یکم دیوان‌عالی کشور در اجرای مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و‌انقلاب مصوب 1373 و تبصره ذیل آن

رأی وحدت رویه شماره 628

بسمه تعالی احتراماً به استحضار عالی می‌رساند در تاریخ  18‏/10‏/1376 معاو‌ن مجتمع و سرپرست اجرای احکام صادقیه طی شرحی به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور با ارسال دو

رأی وحدت رویه شماره 627

بسمه تعالی احتراماً به استحضار می‌رساند جناب آقای و‌زیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی مشرو‌حه شماره 6958 مورخ 6‏/7‏/76 به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام نموده

رأی وحدت رویه شماره 626

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند شعب اول و چهاردهم دیوان عالی کشور در امر تشخیص مرجع صالح رسیدگی به دعوی تأیید

رأی وحدت رویه شماره 625

بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌با سلام و تحیت ‌احتراماً در تاریخ 12‏/7‏/76 رییس دادگستری شهرستان چابهار طی شرحی اعلام داشته در خصوص موضوع واحد یعنی ضبط مال

رأی وحدت رویه شماره 624

بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور باعرض سلام و تحیت : احتراماً به استحضار می‌رساند در تاریخ 30‏/7‏/76 دادستان نظامی استان مرکزی با ارسال دو فقره از پرونده‌های دادگاه

رأی وحدت رویه شماره 623

بسمه تعالی احتراماً به استحضار می‌رساند: رییس محترم دادگستری شهرضا، طی شرحی اعلام داشته است که از سوی شعب پانزدهم و سوم دیوان‌عالی کشور در موضوع و‌احد آراء مختلفی صادر

رای وحدت رویه شماره 622

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور با عرض سلام و تحیت: احتراماً به استحضار می‌رساند آقای قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران طی نامه شماره 19279‏/19-18‏/6‏/76

رأی وحدت رویه شماره 621

بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً درباره مرجع صالح رسیدگی به درخواست تجدیدنظر احکامی که دادگاه‌های عمومی علیرغم نظر اولیاءدم، قتل انتسابی به متهم را غیرعمد تشخیص داده

رأی وحدت رویه شماره 620

بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً در مورد حدود اختیارات راهن و نحوۀ استفاده از منافع عین مرهونه که پس از تنظیم قرارداد امانتاً به تصرف او داده

رأی وحدت رویه شماره 619

بسمه تعالی ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، آقای معاو‌ن مجتمع و سرپرست اجرای احکام طی نامه شماره 2247 مورخ 17‏/3‏/76 به عنوان جناب آقای دادستان

رأی وحدت رویه شماره 618

بسمه تعالی حضرت آیت اللّه محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور با عرض سلام و تحیت : احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، یکی از وکلای دادگستری طی نامه ای

رأی وحدت رویه شماره 617

بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت ا… محمد گیلانی ‌ریاست معظم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور ‌احتراما به استحضار می رساند: رییس شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان طی نامه شماره 1766

رأی وحدت رویه شماره 616

بسمه تعالی حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراما به استحضار می‌رساند : سرپرست مجتمع قضایی ویژه تهران طی شماره 75‏/18862‏/20‏/ د 24‏/1‏/75 به پیوست آراء

رأی وحدت رویه شماره 615

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور احتراماً معروض می‌دارد در مورد بند 3 مادۀ 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 توسط شعب اول و سوم دیوان‌عالی

رأی وحدت رویه شماره 614

بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی كشور احتراماً به استحضار می‌رساند: درباره مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از حكم برائت از ارتكاب لواط و استنباط از مادۀ 21 قانون تشكیل

رأی وحدت رویه شماره 613

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: در مورد اطلاق اصطلاح «محکوم‌علیه» به شاکی، از نظر دارا بودن حق تقاضای تجدیدنظر و اعمال

رأی وحدت رویه شماره 612

بسمه تعالی حضرت آیت ا… محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور با عرض سلام و تحیت احتراماً: آقای رییس شعبه دوم محاکم عمومی تویسرکان طی شرحی به پیوست تصویر

رأی وحدت رویه شماره 611

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور احتراماً در مورد مرجع صالح به رسیدگی تقاضای تجدیدنظر از احکام صادره از دادگاه‌های عمومی که مسبوق به نقض در دیوان‌عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره 610

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور احتراماً: نظر به اینکه درخصوص حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی از سوی شعب سوم و بیست و سوم دیوان‌عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره 609

بسمه تعالی حضرت آیت ا… محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان‌عالی کشور با عرض سلام و تحیت احتراماً : به عرض می‌رساند، در پرونده‌های 74‏/2340 و 74‏/2348 که در دادسرای دیوان

رأی وحدت رویه شماره 608

بسمه تعالی احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: حسب حکایت لوایح و پرو‌نده‌های پیوست در تاریخ 1‏/2‏/1375 آقای قاضی تحقیق اجرای احکام مجتمع قضایی مرکز طی شرحی به عنوان سرپرست اجرای

رأی وحدت رویه شماره 607

بسمه تعالی ریاست محترم دیوان‌عالی کشور احترlماً به استحضار عالی می‌رساند در تاریخ 8‏/12‏/73 طی شرحی به عنوان ریاست محترم قوه قضائیه به پیوست فتوکپی آراء صادره از دادگاه‌های حقوقی

رأی وحدت رویه شماره 606

بسمه تعالی احتراماً معاو‌ن قضایی محترم رییس کل دادگستری استان خوزستان طی نامه شماره 316‏/1‏/ق‏/خ مورخ 8‏/12‏/1374 با پیوست نمودن دو نسخه تصویر آرای صادره از شعب 20 و 11دیوان‌عالی

رأی وحدت رویه شماره 605

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور احتراما به استحضار عالی می‌رساند: شعب اول و بیستم دیوان‌عالی کشور در تشخیص مرجع صالحه به منظور حل اختلاف بین دادگاه عمومی

رأی وحدت رویه شماره 604

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً، به استحضار می رساند: شعب ششم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در استنباط از مادۀ 157 قانون کار

رأی وحدت رویه شماره 603

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور ‌احتراماً معروض می‌دارد: رییس محترم دادگستری شهرستان بابل طی نامه شماره 912‏/1 – 13‏/12‏/1373 با پیوست نمودن نامه شماره 981 -4‏/12‏/73

رأی وحدت رویه شماره 602

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به عرض می رساند: رییس دادگاه حقوقی یک شهرستان بروجرد به شرح نامه شماره 8161 مورخ 2‏/11‏/73 اعلام نموده است

رأی وحدت رویه شماره 601

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور ‌با احترام به استحضار می‌رساند: طبق مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ 56 قانون جنگل‌ها و مراتع

رأی وحدت رویه شماره 600

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند شعبه 27 و 2 دیوان عالی کشور راجع به تجدیدنظرخواهی از رأی برائت متهم به قتل عمدی

رأی وحدت رویه شماره 599

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می رساند: شعب ششم و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده واحدۀ قانون حفظ

رأی وحدت رویه شماره 598

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور با احترام به استحضار می رساند: شعب چهارم و یازدهم دیوان عالی کشور راجع به حدود اختیارات وکیل تسخیری، موضوع مادۀ

رأی وحدت رویه شماره 597

بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، در تاریخ 22‏/6‏/72 اداره حقوقی بانک ملی ایران طی شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور به پیوست

رأی وحدت رویه شماره 596

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند: در خصوص حل اختلاف و تعیین مرجع صالح رسیدگی به پرونده‌های تجدید نظر خواهی از آراء

رأی وحدت رویه شماره 595

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً گزارش مورخ 22‏/9‏/73 رئیس شعبه دوم دادگاه‌های انقلاب اسلامی خوزستان حاکی است که در مورد جریمه مشروبات الکلی خارجی از

رأی وحدت رویه شماره 594

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراما، به استحضار می‌رساند: شعب دوم و چهارم دیوان عالی کشور در پرونده‌های کیفری راجع به انتقال مال‌غیر و استنباط از

رأی وحدت رویه شماره 593

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند: در مورد احکامی که از دادگاه های مدنی خاص در دعاوی نفقه و تمکین زوجه و

رأی وحدت رویه شماره 592

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: شعب دهم و هیجدهم دیوان عالی کشور در استنباط از مادۀ 12 قانون تجدید نظر آراء

رأی وحدت رویه شماره 591

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند شعب 147 و 148 دادگاه کیفری یک تهران در استنباط از قوانین راجع به جرم خیانت در

رأی وحدت رویه شماره 590

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 12 و 27 دیوان عالی کشور در استنباط از مادۀ 101 قانون تعزیرات و مادۀ 19

رأی وحدت رویه شماره 589

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رییس شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شهرستان اراک طی شرحی که به شماره 31‏/5‏/71- 4241 در دفتر

رأی وحدت رویه شماره 588

بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند، اداره فنی وزارت دادگستری طی نامه شماره 3597‏/6-14‏/4‏/65 اعلام داشته که در استنباط از مادۀ 27 قانون استقلال کارشناسان

رأی وحدت رویه شماره 587

بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 32 و 34 دیوان عالی کشور در رسیدگی به پرونده‌های کیفری مرتکبین قاچاق در استنباط از مواد 1

رأی وحدت رویه شماره 586

بسمه تعالی ریاست محترم دیوان‌عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، شعب چهارم و شانزدهم دیوان‌عالی کشور در استنباط از مادۀ 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب

رأی وحدت رویه شماره 585

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: در شعب سوم و ششم دیوان‌عالی کشور بر اثر استنباط از بند 3 مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های

رأی وحدت رویه شماره 584

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور در استنباط از مادۀ 48 قانون مجازات عمومی و مادتین

رأی وحدت رویه شماره 583

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند در شعب دوم و چهارم دیوان عالی کشور راجع به استنباط از مادۀ 25 قانون اصلاح پاره

رأی وحدت رویه شماره 582

بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای معاون اول محترم دادسرای عمومی تهران به شرح نامه 21460‏/20-8‏/7‏/71 به عنوان جناب آقای دادستان محترم‌کل کشور با

رأی وحدت رویه شماره 581

بسمه تعالی هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور به استحضار می‌رساند در ارتباط با رأی وحدت رویه شماره 575-29‏/2‏/1371 هیئت عمومی دیوان عالی کشور گزارش‌های متعددی به اینجانب رسیده بود

رأی وحدت رویه شماره 580

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 20 و 31 دیوان عالی کشور در استنباط از مادتین «2»[1] و «3»[2] قانون تعیین موارد

رأی وحدت رویه شماره 579

بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً: آقای رییس دادگستری شهرستان تنکابن طی شماره 6790-30‏/08‏/70 شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور ارسال و با پیوست نمودن پرونده‌های مربوطه

رأی وحدت رویه شماره 577

بسمه تعالی احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب دو‌م و دو‌ازدهم دیوان‌عالی کشور در استنباط از مادۀ 139 قانون تعزیرات آرای معارض صادر نموده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیئت عمومی

رأی وحدت رویه شماره 576

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: عده‌ای از پزشکان مقیم تهران و شهرستان‌ها نامه‌هایی در مورد احکام تخلیه مطب پزشکان به دیوان عالی

رأی وحدت رویه شماره 575

بسمه تعالی ریاست محترم دیوان‌عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رییس محترم دادگاه حقوقی یک بهبهان با ارسال 11 فقره پرونده مطروحه علیه بنیاد مستضعفان تقاضای طرح موضوع را

رأی وحدت رویه شماره 574

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 21 و 29 دیوان عالی کشور در استنباط از بند یک مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه

رأی وحدت رویه شماره 571

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند شعب 28 و 31 دیوان عالی کشور در استنباط از مادۀ 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء

رأی وحدت رویه شماره 570

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً: آقای دادرس محاکم عمومی حقوقی قم طی شرحی به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور به پیوست دو فقره

رأی وحدت رویه شماره 569

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند، در مورد رسیدگی محاکم دادگستری به دعوی مالکیت نسبت به ملکی که به ثبت نرسیده از شعب

رأی وحدت رویه شماره 568

بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً در تاریخ 19‏/1‏/69 آقای باباخانی از باختران با ارسال لایحه‌ای به انضمام فتوکپی دو فقره آراء صادره از شعب 13 و 23

رأی وحدت رویه شماره 567

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی كشور احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب یازدهم و دوازدهم دیوان عالی كشور راجع به استنباط از مادۀ 9 قانون تعیین موارد تجدید

رأی وحدت رویه شماره 566

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً  به استحضار می‌رساند: شعب کیفری دیوان عالی کشور در مورد قابل اجراء بودن مادۀ 463 قانون آیین دادرسی کیفری و

رأی وحدت رویه شماره 565

بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: یکی از وکلای دادگستری طی نامه ارسالی به دادسرای دیوان عالی کشور اشعار داشته که دادگاه‌های حقوقی یک در

رأی وحدت رویه شماره 564

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 11 و 31 دیوان عالی کشور در استنباط از مادۀ «456»[1] قانون آیین دادرسی کیفری رویه‌های

رأی وحدت رویه شماره 563

بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رئیس دادگاه حقوقی 1 شهرضا با ارسال 2 دادنامه از شعبات 4 و 5 دیوان عالی کشور تقاضای

رأِی وحدت رویه شماره 562

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 12 و 26 دیوان عالی کشور در مورد استنباط از مادۀ 34 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری

رأِی وحدت رویه شماره 561

بسمه تعالی ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: در این پرونده آقای صاحبدل با سمت مدیر تصفیه آقای حسینعلی مکاری تاجر ورشکسته طی مشروحه مورخ 27‏/5‏/64 به

رأی وحدت رویه شماره 560

بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رییس شعبه 21 دادگاه عمومی شیراز با ارسال شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور به انضمام پرونده‌های

رأی وحدت رویه شماره 559

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 25 و 29 دیوان عالی کشور در دعوی ابطال وصیت نامه رسمی نسبت به مازاد ثلث

رأی وحدت رویه شماره 558

بسمه تعالی ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: یکی از وکلای دادگستری با توجه به آراء صادره از طرف دادگاه‌های حقوقی تهران در خصوص تقاضای صدور پروانه

رأی وحدت رویه شماره 557

بسمه تعالی ریاست معظم دیوان‌عالی کشور احتراما به استحضار می‌رساند: در این پرونده آقای صاحبدل با سمت مدیر تصفیه آقای حسینعلی مکاری تاجر ورشکسته طی مشروحه مورخ 27‏/5‏/64 به عنوان

رأی وحدت رویه شماره 556

بسمه تعالی ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: یکی از وکلای دادگستری با ارسال تصویر رأی شماره 196-6‏/3‏/64 شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان و تصویر رأی شماره781-14‏/8‏/66

رأی وحدت رویه شماره 555

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب اول و سیزدهم دیوان عالی کشور در رسیدگی تجدید نظر نسبت به قرار رد درخواست اعاده

رأی وحدت رویه شماره 554

بسمه تعالی صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرایم تعزیری از جمله در موارد صدو‌ر حکم به جزای نقدی به جای حبس احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب دو‌م و

رأی وحدت رویه شماره 553

بسمه تعالی ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: ریاست محترم دادگستری استان لرستان با ارسال تصویر دادنامه‌های 552‏/17 و 65‏/938‏/18 صادره از شعبات 17 و 18

رأی وحدت رویه شماره 552

بسمه تعالی ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند آقای سرپرست اداره حج و اوقاف و امور خیریه کازرون طی شماره 2655-26‏/4‏/67  شرحی به انضمام دو فقره آراء

رأی وحدت رویه شماره 551

بسمه تعالی ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً آقای رییس شعبه 63 دادگاه حقوقی 2 تهران طی شماره 1571-24‏/5‏/66 طی شرحی با انضمام فتوکپی سه فقره آراء صادره از شعب

رأی وحدت رویه شماره 550

بسمه تعالی ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند آقای دادیار دادسرای عمومی اصفهان در اجرای مادۀ 3 قانون مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری با

رأی وحدت رویه شماره 549

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رئیس شعبه 14 دادگاه کیفری 2 رشت رونوشت آراء صادره از شعب دوم و

رأی وحدت رویه شماره 548

بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً، آقای رئیس شعبه 13 محاکم عمومی کیفری 1 شیراز طی شرحی به عنوان مقام محترم دادستان کل کشور و با ارسال پرونده‌های

رأی وحدت رویه شماره 547

بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی كشور احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب دیوان عالی كشور راجع به صلاحیت محلی دادسراهای عمومی در رسیدگی به جرم خیانت در امانت نسبت به

رأی وحدت رویه شماره 546

بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 14 و 22 دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های دادگستری برای رسیدگی به دعوی استرداد زمین علیه‌

رأی وحدت رویه شماره 545

بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره مادۀ 6 قانون ارضی شهری مصوب 1360

رأی وحدت رویه شماره 544

بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: از شعب 5 و 25 دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری و دیوان عدالت اداری در

رأی وحدت رویه شماره 543

بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای مدیر عامل شرکت آ -س-پ طی نامه 23‏/521‏/11‏/1-27‏/10‏/63 اعلام کرده طبق احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب اسلامی کلیه

رأی وحدت رویه شماره 542

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور شعب 23 و 3 دیوان عالی کشور راجع به این که رسیدگی به درخواست اخراج ثلث از ماترک متوفی باید در

رای وحدت رویه شماره 540

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: در اجرای بند یک تبصرۀ 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

رأی وحدت رویه شماره 538

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب کیفری دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی از حکم قطعی کیفری آراء معارضی صادر

رأی وحدت رویه شماره 537

بسمه تعالی ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند شعبه دوم دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 2‏/4122-3‏/12‏/64 دو فقره پرونده جهت طرح در هیئت عمومی دیوان عالی

رأی وحدت رویه شماره 536

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: در دعوی مطالبه وجه چک از ظهرنویس دو رأی معارض از شعبه دهم دیوان عالی کشور و

رأی وحدت رویه شماره 535

بسمه تعالی حدود صلاحیت دادگاه حقوقی یک در رسیدگی به امور داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک در صورت داشتن ابلاغ مخصوص نظر به اینکه از شعب چهارم و دو‌ازدهم

رأی وحدت رویه شماره 534

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در مورد قابل رسیدگی بودن قرار عدم

رأی وحدت رویه شماره 533

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور در امر صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرم شکستگی استخوان که منتهی

رأی وحدت رویه شماره 532

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور آقای معاون کل دادگستری آذربایجان شرقی شرحی نوشته و اعلام داشته است در مورد نصب امین از شعب اول

رأی وحدت رویه شماره 531

بسمه تعالی ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً، به استحضار می‌رساند، دو رأی متضاد در مورد مشابه یکی به شماره 518‏/21-16‏/6‏/1365 از شعبه 21 و دیگری به شماره 278‏/8-29‏/5‏/65 از

رأی وحدت رویه شماره 530

بسمه تعالی ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای دادیار اظهارنظر دادسرای ناحیه 2 تهران طی شماره 600‏/20 مورخ 12‏/3‏/1365 چهار فقره پرو‌نده به شماره‌های 4‌ـ‌ 65‏/155

رأی وحدت رویه شماره 529

بسمه تعالی ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: در تاریخ 25‏/3‏/64 آقای دادیار شعبه سوم تحقیق دادسرای عمومی شیراز به آقای دادستان شیراز نوشته‌اند که موضوع این

رأی وحدت رویه شماره 528

بسمه تعالی ریاست معظم دیوان عالی كشور احتراماً به استحضار می‌رساند: سرپرست محترم دادگاه‌های كیفری تهران رونوشت آراء صادره از شعب 135 و 140 دادگاه كیفری 1 تهران و پرونده‌های

رأی وحدت رویه شماره 527

بسمه تعالی ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می‌رساند شعب 29 و 30 دیوان عالی کشور راجع به موعد و مهلت تجدید نظرخواهی از احکامی که به

رأی وحدت رویه شماره 526

بسمه تعالی ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً آقای سرپرست محترم دادگاه‌های کیفری تهران طی شماره 4183 مورخ 17‏/10‏/67 شرحی به دادسرای دیوان‌عالی کشور ارسال و با انضمام دو فقره

رأی وحدت رویه شماره 525

بسمه تعالی ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می‌رساند :  آقای معاون دادستان عمومی اهواز طی شماره 11156-11‏/8‏/67 شرحی به انضمام دو فقره پرونده‌های کلاسه 66‏/14‏/2028 و

رای وحدت رویه شماره 524

بسمه تعالی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: از شعب 20 و 28 دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از حکم

رأی وحدت رویه شماره 523

بسمه تعالی ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً آقای رئیس دادگاه کیفری 1 ساری شرحی به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور به انضمام دو فقره پرونده‌های کیفری کلاسه

رأی وحدت رویه شماره 522

بسمه تعالی ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای دادستان محترم عمومی بوشهر طی نامه شماره 5655- 6‏/7‏/1363 به عنوان دادسرای دیوان عالی کشور اعلام نموده از

رأی وحدت رویه شماره 521

بسمه تعالی ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای بازپرس دادسرای شهرستان بروجن به شرح نامه 1835-23‏/9‏/64 با ارسال آراء شعب 20 و 4 دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره 520

بسمه تعالی ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند. آقای معاون کل دادگستری آذربایجان غربی به شرح نامه 2077-7‏/6‏/64 فتوکپی مشروحه شماره 64-4‏/6‏/64 یکی از وکلای دادگستری را

رأی وحدت رویه شماره 519

هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: از دادگاه‌های حقوقی یک کرج و تهران در مورد قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه‌های حقوقی 2 در دعاوی

رأی وحدت رویه شماره 517

بسمه تعالی احتراماً به استحضار می‌رساند شعبه 11 و 7 دیوان عالی کشور در این مورد که دادرس دادگاه کیفری 2 پس از فسخ قرار منع پیگرد بازپرس و اعاده

رأی وحدت رویه شماره 516

بسمه تعالی احتراماً به استحضار می‌رساند از شعب 14 و 21 دیوان عالی کشور در رابطه با تصویب‌نامه مورخ 21‏/4‏/1366 ‏هیئت وزیران آراء معارضی صادر شده و اقتضاء دارد که

رأی وحدت رویه شماره 515

بسمه تعالی احتراماً به استحضار می‌رساند آقای رییس دادگاه حقوقی 2 تربت حیدریه دو نسخه رونوشت آراء صادره از شعب 21 و 23 دیوان عالی کشور را ارسال داشته و

رأی وحدت رویه شماره 514

ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند آقای معاون قضایی جناب دادستان محترم کل کشور در امور دادسراهای انقلاب اسلامی طی شماره 102‏/32381‏/10-140‏/11‏/64 با ارسال پرونده‌های شماره 550‏/63

رأی وحدت رویه شماره 513

بسمه تعالی ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به شرح نامه شماره 66‏/112‏/13-1480‏/10‏/1366 از دادگاه‌های مدنی خاص تهران با ارسال دو رأی از شعب 13 و 18 دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره 512

بسمه تعالی احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای دادرس دادگاه صلح دشت آزادگان طی شماره 6336-8‏/7‏/1363 با ارسال فتوکپی دادنامه‌های شعب 6 و 22 دیوان عالی کشور به علت صدور آراء

رأی وحدت رویه شماره 510

بسمه تعالی هیئت عمومی محترم وحدت رویه دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند شعب حقوقی دیوان عالی کشور راجع به اینکه تجدیدنظر خواهی از آراء دادگاه‌های حقوقی اعم از

رای وحدت رويه شماره ۸۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۱ ـ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با موضوع حق فسخ معامله با وجود شرط اسقاط خیارات مطابق مواد ۴۱۶ و بعد قانون مدنی، در موارد غبن «فاحش»،

Close
Close
Close

سبد خرید من

No products in the cart.

Return To Shop